Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij verzamelen gegevens van u, en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste vertrouwelijkheid te behandelen. Door onze website te bezoeken of ons informatie te verstrekken gaat u akkoord met ons privacybeleid zoals uiteengezet in deze verklaring. Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid indien nodig van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente verklaring zal hier gepubliceerd worden. U kunt dit controleren door regelmatig onze website te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Deze verklaring heeft betrekking op alle communicatie en diensten van Process Delight. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens aanwenden en verwerken.

Over ons 

Wanneer wij in deze verklaring naar ‘ons’ of ‘wij’ refereren, dan verwijzen wij naar Process Delight als onderneming, met handelsnummer BE0685.868.291 te België. Wij handelen conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Deze privacywet biedt een algemeen minimaal beschermingsniveau en omvat zowel de rechten en de plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden, als de rechten en plichten van de verwerker zelf.  Tevens handelen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze stelt hogere eisen aan organisaties en bedrijven die gegevens gebruiken. Hieronder vindt u ons privacybeleid, geheel aangepast op deze nieuwe wet.

Hoe en waarom verzamelen wij uw gegevens?  

Wij verzamelen gegevens door middel van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Deze worden gebruikt voor het opslaan en in stand houden van uw persoonlijke voorkeuren en gegevens. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van bijvoorbeeld uw privacyinstellingen, de producten die u gebruikt en de gegevens die u verstrekt als u gebruik maakt van onze diensten. Tevens krijgen wij gegevens over u via derden.

De informatie die u ons geeft zijn bijvoorbeeld de gegevens die u doorgeeft via onze website(s), e-mail, een contract, telefonisch contact of via andere communicatiekanalen.

Ook als u bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of een C.V. instuurt bewaren wij deze informatie en geldt ons privacybeleid. De informatie die wij automatisch over u verzamelen is bijvoorbeeld de informatie over uw bezoek aan onze website, producten die u hebt bekeken, de duur van uw bezoek, eventuele foutmeldingen, de volledige Uniform Resource Locators (URL), informatie over uw interactie zoals scrollen en klikken, en andere handelingen die u op onze website(s) uitvoert.

Tevens verzamelen wij technische informatie zoals uw interprotocol (IP) adres waarmee u verbinding maakt met het internet, het browsertype, besturingssystemen en uw aanmeldingsgegevens.

De informatie die wij over u verzamelen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst om u te voorzien van informatie die u bij ons opvraagt. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om:

  • u toegang te geven tot onze website(s), toepassingen, diensten en eventuele hulpprogramma’s die de veiligheid verbeteren en eventuele fraude voorkomen, of, die het gebruik van bijvoorbeeld bewaarde zoekopdrachten of een ‘winkelwagen’ toelaten.
  • u op de hoogte te houden van diensten waarvoor u zich reeds heeft aangemeld of ingeschreven.
  • u informatie aan te bieden over eventuele andere diensten die wij aanbieden.
  • onze verplichtingen na te komen indien u een contract met ons afgesloten heeft.
  • u van eventuele wijzigingen in onze diensten op de hoogte te brengen.
  • de prestaties van onze website(s), toepassingen, diensten en hulpprogramma’s te beoordelen.
  • de presentatie van onze website(s) en diensten te verbeteren zodat deze zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven.
  • de veiligheid van onze website(s) optimaal te houden.
  • interne doeleinden te realiseren, zoals onderzoek, data-analyse en enquête doeleinden.

Het gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologiën. 

Cookies

Dit zijn kleine tekstbestandjes die via een website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst op het moment dat u deze website bezoekt. Een cookie kan gebruikers van elkaar onderscheiden. Er bestaan veel verschillende soorten cookies die ieder een eigen functie hebben. Een permanente cookie bevat bijvoorbeeld inloggegevens, en kan jaren op uw computer blijven staan als u deze niet verwijderd. Andere cookies worden direct verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit (sessiecookies).

Cookies zijn voor ons noodzakelijk voor het functioneren van onze diensten. Wij gebruiken cookies voor het opslaan van uw instellingen en voorkeuren, om fraude te bestrijden en wij kunnen door middel van cookies u reclame aanbieden die op uw interesses is gebaseerd.

Veiligheidsmaatregelen zijn ingesteld om fraude te voorkomen. Enkel onze geautoriseerde serviceproviders en wij hebben toegang tot de cookiegegevens.

Uiteraard kunt u deze cookies uitschakelen, blokkeren of verwijderen mits uw apparaat dit toe laat. De voorkeuren voor cookies kunt u beheren in de instellingen van uw apparaat of in uw browser. Deze moeten echter afzonderlijk worden ingesteld. De opties en functies kunnen per browser verschillen. Controleer de instellingen van uw apparaat of browser voor meer informatie met betrekking tot het verwijderen, blokkeren of uitschakelen van deze technologieën. Cookies van derden zijn gebonden aan het privacybeleid van de derde partij. Het is mogelijk dat u een aantal functies of toepassingen niet zult kunnen gebruiken als u cookies en andere soortgelijke technologieën niet accepteert. Evenals het vaker moeten ingeven van uw wachtwoord doordat u bepaalde cookies niet accepteert.

Webbakens

Dit zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina of e-mail, verborgen voor de gebruiker. Webbakens zijn over het algemeen niet zichtbaar, maar transparant of hebben dezelfde kleur als hun achtergrond. Het doel van een webbaken is om te controleren of een gebruiker een e-mail gelezen heeft of een webpagina heeft gezien. Webbakens worden meestal gebruikt in combinatie met cookies, opdat men gebruikers en het gedrag van gebruikers kan identificeren. Men kan hierdoor analyseren wanneer een webpagina bezocht of een e-mail bekeken wordt. Ook wij gebruiken webbakens om relevante gegevens te verzamelen.

Andere technologieën

Andere technologieën zijn bijvoorbeeld pixel ‘tags’. Dit is een stukje code dat is toegevoegd aan de broncode van een website. Het zet acties in gang door middel van ‘triggers’. Een ‘trigger’ zorgt bijvoorbeeld weer voor het versturen van een formulier of het laden van een nieuwe pagina.

Delen van informatie en persoonsgegevens  

De mogelijkheid bestaat dat wij af en toe informatie delen of beschikbaar stellen aan derden, zoals bijvoorbeeld in de volgende gevallen; Om onze rechten, eigendommen en veiligheid -van ons, onze werknemers en onze klanten of anderen- te beschermen. Hierbij betreft het meestal het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven om fraude te voorkomen. Indien wij wettelijk verplicht zijn of als gegevens door de overheid of een andere officiële overheidsinstantie opgevraagd worden. Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel. Wij kunnen informatie beschikbaar stellen aan strategische partners van ProcessDelight indien deze informatie nodig is voor het verwerken van contractuele verplichtingen. Mits andere dienstverleners gebonden zijn aan ons privacybeleid met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij een externe partij inschakelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens namens ons. Deze partij is dan echter gebonden aan ons privacybeleid met betrekking tot gegevens en informatie. Persoonlijke gegevens van onze klanten behoren tot de activa. Indien een fusie gepland is, een overname of een vorm van verkoop, dan wordt de activa overgedragen aan deze derden of de koper. Indien wij persoonsgegevens overdragen aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van afspraken over het niveau van gegevensbescherming in dat land. Tevens zullen uw gegevens onderhevig blijven aan de waarborgen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Veiligheid

Het is voor ons van groot belang om uw persoonsgegevens te beschermen en deze met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Vanzelfsprekend leven wij de wettelijke verplichtingen rondom het verwerken van persoonsgegevens en privacy na. Tevens zullen wij alle benodigde maatregelen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens nemen, om zo een veilige verwerking van deze data te garanderen. Alle informatie vermeld op deze website werd met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Echter, kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van onze website(s) wat betreft de juistheid, actualiteit en volledigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van andere websites. Ook niet als u via een link op onze website op een externe website bent beland of omgekeerd. Iedere website heeft een eigen privacyverklaring. Wij adviseren u deze te raadplegen als u een andere website bezoekt.

Rechten 

Uiteraard heeft u het recht op inzage in de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen. Indien u ons vraagt uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of niet aan derden beschikbaar stellen dan respecteren wij dat en zullen wij dit niet doen. U kunt nieuwsbrieven eenvoudig stopzetten door op een aanwezige ‘uitschrijf-link’, te klikken. U moet weten dat wij eventueel om een identiteitsbewijs vragen indien u of een andere persoon namens u informatie opvraagt. Als uw persoonsgegevens incorrect zijn of verouderd dan kunt u ons vragen dit te corrigeren. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw informatie te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden.  Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende diensten. Indien u een contract bij ons heeft dan bewaren wij in ieder geval uw gegevens zolang als in het contract is vastgelegd of zolang als de duur van het contract. Al uw persoonsgegevens zijn opgeslagen op onze systemen en voorzien van veiligheidsmaatregelen. In sommige gevallen is het wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren. Wij kunnen met deze persoonsgegevens personen identificeren en contacteren. Door ons te verwerken persoonsgegevens omvatten (maar zijn niet beperkt tot) bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz